ມາດຕະຖານການດຳເນີນງານ

     ຄຽງຄູ່ກັບການດຳເນີນງານທີ່ມີມາດຕະຖານ, ບໍລິສັດຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສອດຄ່ອງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ ISO 9001 ໃນໄວໆນີ້.

    ຜ່ານການດຳເນີນກິດຈະການການກໍ່ສ້າງຢູ່ແຕ່ລະບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທາງບໍລິສັດສາມາດຄວບຄຸມບັນຫາຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃນລະດັບດີ ລວມເຖິງການລຸດສະຖິຕິການເກີດອຸບັດຕິເຫດຈາກການເຮັດວຽກໄດ້ໃນລະດັບທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ. ການຈັດການບັນຫາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ : ການບຳບັດນ້ຳເສຍ, ການຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກີດຈາກການກໍ່ສ້າງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃຫ້ຖືກວິທີ, ການຈັດການ, ກໍາຈັດວັດຖຸອັນຕະລາຍໂດຍຜູ້ຊຳນານສະເພາະດ້ານ. ສຳລັບວັດສະດຸ ຫຼື ເຫຼັກເສັ້ນຮູບປະພັນ, ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການທີ່ເຫລືອຈາກໂຄງການ ແມ່ນຈະນຳໄປເກັບໃວ້ໃນສາງຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອເອົາໄປນຳໄປໃຊ້ໃນໂຄງການຕໍ່ໄປ. ສ່ວນເສດວັດສະດຸປະເພດເສດເຫຼັກ, ເສດໂລຫະ, ຢາງລົດເກົ່າ, ນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈະເອົາໄປປະມູນຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການນຳໄປໝູນໃຊ້ງານທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ໄປ ແລະ ທາງບໍລິສັດຍັງໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ລາງວັນ

  ດ້ວຍສັກກາຍະພາບຂອງພະນັກງານພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງປະທານບໍລິສັດ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຈຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນງານທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປັນແຮງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໃວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈາກທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍສາມາດສ້າງສັນຜົນງານທີ່ມີຄຸນນະພາບຈົນໄດ້ຮັບລາງວັນກຽດຕິຍົດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ລວມທັງຫຼຽນໄຊແຮງງານ, ຫຼຽນໄຊພັດທະນາຈາກລັດຖະບານ ລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 40 ຫຼຽນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຕະຫຼອດໄລຍະການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງຕອກຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳເລັດໃນການເປັນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຊັ້ນນຳຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ.