ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ໂຮງງານ ຂົບຫີນດວງຈະເລີນ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດອຸດສາຫະກຳການຂົບຫີນ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຈັດສົ່ງຫີນປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ.

ທີ່ຢູ່