ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ດວງຈະເລີນທີ່ປຶກສາບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການດ້ານ :ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານບໍ່ແຮ່.

ທີ່ຢູ່