ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັ ພີເອ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສ (ໝູ່ບ້ານອາໄສ) ໂດຍປະສົມປະສານຄວາມຊ່ຽວຊານການກໍ່ສ້າງ             ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອສົ່ງມອບງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນ.

ທີ່ຢູ່