ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ດວງຈະເລີນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໃບຊາ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກໍ່ສ້າງເປັນສວນຊາຂອງຕົນເອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຮູບແບບອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີແຜນການ ແລະ ວິທີການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວປະຊົາຊົນໃນຮູບແບບ 2+3, 4+1 ແລະ 1+4 ( ຮູບແບບ 1+4 ແມ່ນແຮງງານເປັນຂອງປະຊາຊົນ, ສ່ວນດິນ, ທຶນ, ແນວພັນ, ເຕັກນິກການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດເປັນຂອງບໍລິສັດ ).

ທີ່ຢູ່