ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ດວງຈະເລີນພັດທະນາແຮ່ຄຳດາກຈຶງ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ຄຳ ໃນເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ໃນເນື້ອທີ່ 297,68 ຕາລາງກິໂລແມັດ. ໄດ້ໃຊ້ທຶນໃນການດຳເນີນງານຂຸດຄົ້ນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 941.462 ໂດລາສະຫາລັດ. 

 

ທີ່ຢູ່