ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ດວງຈະເລີນພັດທະນາແຮ່ຄຳກະລຶມ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ຄຳ ໃນເຂດເມືອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ ໃນເນື້ອທີ່ 298,12 ກມ2. ໄດ້ໃຊ້ທຶນໃນການຂຸດຄົ້ນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 942.000 ໂດລາສະຫາລັດ.

 

ທີ່ຢູ່