ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຖ່ານຫີນ ຜົ້ງສາລີ I ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດແຮ່ຖ່ານຫີນໃນເຂດບ້ານຫຼັກ5 ເມືອງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນເນື້ອທີ່ 255 ຕາລາງກິໂລແມັດ. ໄດ້ໃຊ້ທຶນໃນການດຳເນີນງານຂຸດຄົ້ນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 585.020 ໂດລາສະຫາລັດ. 

ທີ່ຢູ່