ສະພາບລວມ

ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ປະກອບອຸດສາຫະກຳທາງດ້ານບໍ່ແຮ່ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການດຳເນີນການມາຢ່າງຍາວນານ. ໂດຍພວກເຮົາມີທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການ ພ້ອມທັງເຄື່ອງຈັກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການບໍ່ແຮ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນການປະກອບກິດຈະການບໍ່ແຮ່ໄດ້ຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ : ທອງ, ເຫຼັກ, ຊືນ, ອັງຕີມອນ, ບົກຊິດ, ເກືອກາລີ, ແຮ່ຫາຍາກ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ແຮ່ສັງກະສີ.

ການບໍລິຫານຈັດການກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ພວກເຮົາຄຳນຶງເຖິງຫຼັກການການບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນທີ່ດີ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງປັດໃຈດັ່ງນີ້ : ບໍລິຫານຈັດການແຮ່ທີ່ຄອບຄອງນຳມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໂດຍເຄື່ອງມື-ເຄື່ອງຈັກໃນຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາຈັດສັນມາໃຊ້ນັ້ນມີຄວາມປະສົງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ພວກເຮົານຳແຮ່ໄປໃຊ້ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຫຼັກການຂະບວນການຕ່າງໆໃນການດຳເນີນການຈະຕ້ອງສາມາດຜະລິດເປັນຕົວແຮ່ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເສຍແຮ່ໃຫ້ໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ລວມໄປເຖິງຍັງມີການພັດທະນາການຜະລິດ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮ່ອີກດ້ວຍ. ມີການບໍລິຫານຈັດການແຮ່ ແລະ ການດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີການກວດສອບທາງດ້ານຂະບວນການເຮັດວຽກ ແລະ ຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ການບໍລິຫານຈັດການກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງພື້ນທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ມີການກວດສອບຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງພື້ນທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງພື້ນທີ່ໃດຫາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທາງພວກເຮົາຈະດຳເນີນການກວດສອບຫາວິທີແກ້ໄຂປັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບນັ້໋ນໆ ລວມໄປເຖິງການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືຜົນກະທົບອື່ນໆຕໍ່ໄປ.

ໂຄງການບໍ່ຖ່ານຫີນ ຜົ້ງສາລີ1

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ : ບໍລິສັດ ດວງຈະເລີນພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຖ່ານຫີນ ຜົ້ງສາລີ 1 ຈຳກັດ
ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ : ບ້ານຫຼັກຫ້າ ເມືອງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ : ຂັ້ນຕອນສຳຫຼວດກ້າວເຂົ້າສູ່ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດເຕັກນິກ
ພື້ນທີ່ໂຄງການ : ເນື້ອທີ່ສຳຫຼວດທັງໝົດ 255 ກິໂລຕາແມັດ, ກ້າວເຂົ້າວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ 7,64 ກິໂລຕາແມັດ, ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດ 158,52 ກິໂລຕາແມັດ
ມູນຄ່າການລົງທຶນ : ປະມານ 3,500,000 ໂດລາ