ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດພະລັງງານຢ່າງຍັ່ງຍືນ ດ້ວຍຄວາມໃສ່ໃຈຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ ເຊິ່່ງໝາຍເຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັນຄົງ ໂດຍໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ການໃວ້ວາງໃຈຈາກທາງພັກ-ລັດ ບົນພື້ນຖານການດຳເນີນກິດຈະການທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ. 

ປະໂຫຍດ

- ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າສົ່ງອອກຂາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

- ສາມາດບັນເທົາອຸທົກກະໄພໃນຍາມລະດູຝົນ.

- ເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນປານໍ້າຈືດຫຼາຍຊະນິດ

- ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນັ້ນ.

ນະໂຍບາຍການດຳເນີນທຸລະກິດແບບຢັ່ງຍືນ

- ມຸ່ງໝັ້ນໃນການດຳເນີນງານທີ່ເປັນເລີດ.

- ລຸດຜົນກະທົບເຊີງລົບ ແລະ ເພີ່ມຜົນກະທົບເຊີງບວກຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໂດຍມີຂະບວນການປະເມີນຜົນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຊຸມຊົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນ, ໜ່ວຍງານພັກ-ລັດທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ ດຳເນີນໂຄງການເພື່ອຮ່ວມພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ : 

- ການສະໜັບສະໜູນການວ່າຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່່ນ.

- ການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ແລະ ເຍົາວະຊົນ.

- ການພັດທະນາທັກຊະທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການປະກອບອາຊີບ.

- ການເສີມສ້າງສຸຂະອານະໄມທີ່ດີຕໍ່ຊຸມຊົນ.

- ການອານຸລັກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ  (Environmental Impact Assessment: EIA) ກ່ອນເຂົ້າໄປດຳເນີນໂຄງການໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆເພື່ອສາມາດຈັດການຕໍ່ກັບຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຢ່າງຄວບຄຸມ ແລະ ໄດ້ກຽມມາດຕະການການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບເຊັ່ນ : ການຈັດການກັບຄຸນນະພາບອາກາດ, ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ, ການຈັດການນ້ຳ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຮາວ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ : ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ 100  ເປີເຊັນ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ : ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ
ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ : ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ
ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ : 32 ລ້ານໂດລາ
ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ : 27 ປີ
ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ: 2013
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 15 ເມັກກະວັດ
ພະລັງງານການຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ : 22 ຈິກກາວັດໂມງ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ : 4 ແມັດ
ພື້ນທີ່ຮອງຮັບນ້ຳຝົນ : 75 ກມ2
ສຳຫຼວດ ແລະ ອອກແບບໂດຍ : Entura Survey Hydro-Electric Corporation
ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ : LJ Hydro Consultancy

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຮຸນ1

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ : ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ 100 ເປີເຊັນ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ : ເມືອງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ : ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ
ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ : 120 ລ້ານໂດລາ
ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ : 50 ປີ
ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ : ປີ 2014
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 55 ເມກາວັດ
ພະລັງງານການຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ : 40 ຈິກກາວັດໂມງ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ : 8 ແມັດ
ພື້ນທີ່ຮອງຮັບນ້ຳຝົນ : 170 ກມ2
ສຳຫຼວດ ແລະ ອອກແບບໂດຍ : Entura Survey Hydro-Electric Corporation
ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ : LJ Hydro Consultancy

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງາ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ : ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ 100  ເປີເຊັນ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ : ເມືອງນ້ຳບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ : ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ
ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ : 37 ລ້ານໂດລາ
ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ : 32 ປີ
ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ: ປີ 2016
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 62,5 ເມັກກະວັດ
ພະລັງງານການຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ : 20 ຈິກກາວັດໂມງ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ : 5 ແມັດ
ພື້ນທີ່ຮອງຮັບນ້ຳຝົນ : 90 ກມ2
ສຳຫຼວດ ແລະ ອອກແບບໂດຍ : Entura Survey Hydro-Electric Corporation
ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ : LJ Hydro Consultancy