ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຜູ້ດຽວ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ນຳໃນດ້ານວຽກງານກໍ່ສ້າງດ້ານພະລັງງານຂອງປະເທດດ້ວຍປະສົບການອັນຍາວນານ ໂດຍດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງຂອງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ທາງພັກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ດ້ວຍຜົນງານຈາກການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ປະຈຸບັນບໍລິສັດມີທິມງານທີ່ມີຄວາມຜູ້ຊ່ຽວຊານ ພ້ອມທີ່ຈະຮອງຮັບການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນອານາຄົດໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ : ບໍລິສັດ ນ້ຳຮາວຈະເລີນພາວເວີ້ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຄງການ : ເມືອງສົບເບົາ, ແຂວງຫົວພັນ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ : 32 ລ້ານໂດລາ

ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ : 4 ປີ

ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ : ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ