ບໍລິສັດພວກເຮົາຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໄມ້ ປະເພດໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ແປຮູບທຸກຊະນິດ (ຍົກເວັ້ນປະເພດໄມ້ຫວງຫ້າມ). ບໍລິສັດພວກເຮົາດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງເລື່ອຍໄມ້ມາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນ ກິດຈະການຜ່ານມາ ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ, ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງສິນຄ້າໄມ້ແປຮູບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າມາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈາກຫລາຍກຸ່ມທຸລະກິດ. ພວກເຮົາສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງດ້ວຍທີມງານທີ່ມີສີມື ສາມາດແປຮູບໃຫ້ຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດໄດ້ເກືອບທຸກຊະນິດ.

  ໃນສົກປີທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ມອບສິດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເພື່ອສໍາຫລວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນພື້ນທີ່ເຂດອ່າງນໍ້າຖ້ວມຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 4 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການສູນເສຍຊັບພະຍາກອນໄປລ້າຈາກນໍ້າຖ້ວມ. ບໍລິສັດພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຕັ້ງໂຮງງານແປຮູບໄມ້ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ສະ ໜອງໄມ້ໃຫ້ແກ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງອື່ນໆ.

  ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດຍັງໄດ້ມີຄູ່ຮ່ວມກັບບັນດາໂຮງງານເຟີນີເຈີ ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແປຮູບໄມ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ  ສໍາເລັດຮູບອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຢັ່ງຍືນຈາກການປູກທົດແທນ.