ຄຽງຄູ່ກັບການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານກໍ່ເປັນອີກວຽກງານໜື່ງທີ່ ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະຊາວກະສິກອນໄດ້ມີນໍ້າໃຊ້ພຽງພໍເຂົ້າໃນການປະກອບອາຊີບປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ. ເຊິ່ງຜ່ານມາ ບໍລິສັດໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດໂຄງການຊົນລະປະທານຫຼາຍໂຄງການຢູ່ຫລາຍແຂວງທົ່ວປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຊົນລະປະທານຫ້ວຍໂຊ້ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. 

  ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດພວກເຮົາຍັງກໍາລັງສືກສາ, ສໍາຫລວດ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານຢູ່ເຂດ ບ້ານນໍ້າຍູ້ ເມືອງຫວ້ຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1,600 ເຮັກຕາ. ຄາດຄະເນພາຍຫຼັງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດຈະສາມາດສະໜອງນໍ້າພຽງພໍໃຫ້ແກ່ການປູກຝັງໃນເນື້ອທີ່ປະມານ 150 ເຮັກຕາຂຶ້ນໄປ.

ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານລະບົບຄອງເໝືອງ, ອ່າງເກັບນໍ້າຫ້ວຍໂຊ້ ບ້ານເມືອງປາ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

 • ເຈົ້າຂອງໂຄງການ : ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 • ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ : ບ້ານເມືອງປາ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 • ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ : 15,993,105,244 ກີບ
 • ພື້ນທີ່ໂຄງການ :   4,957.46 ແມັດ
 • ພື້້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ :  ສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ 3 ບ້ານ ຄື: ບ້ານເມືອງປາ, ບ້ານ ນໍ້າປາ ແລະ ບ້ານນາຈັນ ຈໍານວນ 543 ຄອບຄົວ
 • ໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ : 18 ເດືອນ 
 • ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ :  ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ, ອ່າງເກັບນໍ້າຫ້ວຍໂຊ້ ບ້ານເມືອງປາ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

 • ເຈົ້າຂອງໂຄງການ : ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 • ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ : ບ້ານເມືອງປາ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 • ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ : 38,435,000,000 ກີບ
 • ພື້ນທີ່ໂຄງການ :   300 ເຮັກຕາ
 • ພື້້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ :  ສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານເມືອງປາ, ບ້ານນໍ້າປາ ແລະ ບ້ານນາຈັນ ຈໍານວນ 543 ຄອບຄົວ
 • ປະລິມານກັກເກັບນ້ຳ : 7,490,000 ມ3
 • ໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ : 36 ເດືອນ
 • ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ : ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ