ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ  ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕິດຕັ້ງລະບົບວິສະວະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ເຊິ່ງບໍລິສັດອາດຈະມີການຮ່ວມລົງທຶນ ຫຼື ຮ່ວມສະເໜີງານກັບພັນທະມິດຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍ.